© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Veidojot starptautiski konkurētspējīgas un Latvijas attīstību veicinošas studiju programmas, Latvijas Universitātē ir izveidotas divas jaunas studiju programmas, kurās uzņemšana notiks jau šovasar.

Bakalaura līmenī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju piedāvā jaunu un Latvijā unikālu starpnozaru akadēmiskā bakalaura studiju programmu “Kultūrvides mantojums”, kuras mērķis ir sagatavot studentus pētnieciskai un profesionālai darbībai kultūrvides mantojuma jomā, veidojot starpnozaru pieejā balstītu kultūrvides mantojuma studiju saturu un veicinot kultūrvides mantojuma kā augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības virziena attīstību Latvijā. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē īstenojamās bakalaura studiju programmas “Kultūrvides mantojums” pamatā ir četri tematiski moduļi, tostarp “Vides zinātnes”, “Vides zinātnes un kultūrvides mantojums”, “Kultūrvides mantojuma teorija un metodes”, “Humanitārās zinātnes un māksla”.

Studiju programmu absolvējušie iegūs dabaszinātņu bakalaura grādu vides zinātnē. Jaunās studiju programmas absolventu darba tirgu veido kultūras nozares, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmumi, ietverot arī īpašumu attīstīšanas virzienu, tūrisma un viesmīlības, vides un kultūras aizsardzības sektorus, kā arī kultūras mantojuma zinātnisko izpēti.

Doktorantūras līmenī Latvijas Universitātē izveidota jauna doktora studiju programma “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība”, kuras mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus ar starptautiski konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm ekspertīzē par cilvēkfaktora nozīmi darba procesos, drošību darbā un arodveselību.

Studiju programmu absolvējušie iegūs doktora grādu (PhD) inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Pēc studiju sekmīgas pabeigšanas un zinātniskā doktora grāda iegūšanas, programmas absolventi var strādāt ikvienā tautsaimniecības nozarē gan kā vadoša līmeņa profesionāļi, gan arī kā konsultanti, veidot savu uzņēmumu vai turpināt profesionāli akadēmisko izaugsmi pētniecībā universitātēs un augstskolās kā mācībspēki un pētnieki cilvēkfaktora, drošības darbā, arodveselības, darba veselības un darba aizsardzības jomā, darba tiesisko attiecību un vadībzinību jomā.

Studētgribētāju uzņemšana jaunveidotajās studiju programmās iecerēta jau šovasar.

Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Studiju programmas tapušas projektā “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015). Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes tehnoloģiju institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties

Saistītais saturs

Turpinās 17 jauno studiju programmu aprobācijas process un akreditācija
29.09.2023.

Turpinās 17 jauno studiju programmu aprobācijas process un akreditācija

Norisinās septiņpadsmit jaunveidoto studiju programmu aprobācijas process
30.06.2023.

Norisinās septiņpadsmit jaunveidoto studiju programmu aprobācijas process

Noslēdzas jauno pedagoģijas studiju programmu izstrādes projekts
20.06.2023.

Noslēdzas jauno pedagoģijas studiju programmu izstrādes projekts

24. maijā notiks tiešsaistes saruna par pedagoģijas studijām “Esi skolotājs!”
15.05.2023.

24. maijā notiks tiešsaistes saruna par pedagoģijas studijām “Esi skolotājs!”

Septiņpadsmit jaunveidotajām studiju programmām turpinās aprobācijas process
31.03.2023.

Septiņpadsmit jaunveidotajām studiju programmām turpinās aprobācijas process

Licencētas visas septiņpadsmit jaunveidotās studiju programmas
30.12.2022.

Licencētas visas septiņpadsmit jaunveidotās studiju programmas

Licencēta jaunā maģistra studiju programma fizikā
05.11.2021.

Licencēta jaunā maģistra studiju programma fizikā

Licencēta jaunā Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē
21.05.2021.

Licencēta jaunā Austrumu-Rietumu starpkultūru studiju programma Latvijas Universitātē