Kas aug? 

Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas pamatā ir šādi Eiropas Savienības struktūrfondu finansētie projekti:

SAM 8.2.1. 1.kārta - "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas";

SAM 8.2.1. 2.kārta - “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē"; 

SAM 8.2.2. 1.kārta - "Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē"; 

SAM 8.2.2. 2.kārta - "Latvijas Universitātes studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls";

SAM 8.2.2. 3. kārta - "LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā";

SAM 8.2.3. "Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē";

SAM 8.2.3. 3. kārta - "Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās".

 

Kas ir Eiropas Sociālais fonds? 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) izveidots 1957. gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

  • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
  • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
  • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u. c..