Kas aug? 

Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma īsteno šādu Eiropas Savienības fonda Plus finansētu projektu:

 

Kas ir Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)?

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ir Eiropas Savienības galvenais instruments investēšanai cilvēkos. ESF+ budžets 2021.–2027. gadam ir gandrīz 99,3 miljardi eiro, kas tiks izlietoti tam, lai turpinātu sniegt būtisku ieguldījumu ES nodarbinātības, sociālajā, izglītības un prasmju politikā, tai skaitā lai veiktu strukturālas reformas šajās jomās.

Fonds būs arī viens no stūrakmeņiem ES sociālekonomiskajā atveseļošanā no koronavīrusa pandēmijas. Pandēmijas ietekmē pazeminājās iedzīvotāju dalība darba tirgū, radās sarežģījumi izglītības un veselības aprūpes sistēmās un palielinājās nevienlīdzība. ESF+ būs viens no galvenajiem ES instrumentiem, kas palīdzēs dalībvalstīm šīs problēmas risināt.

Kohēzijas politikas ietvaros ESF+ arī turpinās stiprināt ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju ES, mazinot attīstības līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem.