Lekcija "Ievads matemātikā fiziķiem" Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra piešķīrusi licenci jaunveidotajai kopīgajai Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un Daugavpils Universitātes akadēmiskajai maģistra studiju programmai “Fizika”. Tā ir specializācijās balstīta studiju programma, sniedzot iespēju iegūt starpdisciplināru fizikas izglītību.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus un starptautiski konkurētspējīgus maģistra līmeņa fizikas speciālistus darba tirgum, nodrošinot iespēju studiju laikā specializēties Latvijai raksturīgās fizikas apakšnozarēs ar augstu pētniecisko un inovāciju potenciālu un stimulējot starpnozaru kompetences apguvi.

Programma sniedz iespēju specializēties cietvielu un materiālu fizikā, nepārtrauktās vides fizikā, teorētiskajā fizikā, atomu molekulu un optiskajā fizikā un tehnoloģiju fizikā.

Studiju programmas absolventi iegūs dabaszinātņu maģistra grādu fizikā un pēc studijām varēs turpināt akadēmisko izaugsmi doktorantūrā  Latvijā vai ārvalstīs vai rast darba iespējas augsto tehnoloģiju uzņēmumos un pētniecības iestādēs.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā gan budžeta, gan maksas studiju vietās norisināsies 2022. gada rudenī. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studiju programmās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Studiju programma top projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes tehnoloģiju institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt līdz 2023. gada novembrim.

 

Dalīties