© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Granta saņēmēji Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” turpina darbu pie promocijas darbiem un pie promocijas procesa.

Projekta gaitas atskaite: 01.03.2023.-31.05.2023.

Promocijas darbus promocijas procesa uzsākšanai pārskata periodā  no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. maijam ir iesnieguši piecpadsmit zinātniskā grāda pretendenti. Savukārt vienpadsmit granta saņēmēji ir veiksmīgi aizstāvējuši savus promocijas darbus un ieguvuši zinātnes doktora grādu. Seši jaunie zinātnieki ir saņēmuši zinātnes doktora (Ph. D.) diplomu.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt desmit ārvalstu docētājus. Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, darbojas divi ārvalstu docētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

   

Dalīties

Saistītais saturs

Aicina uz tiešsaistes diskusiju “No Mg. par Dr.: doktorantūra tuvplānā”
16.06.2022.

Aicina uz tiešsaistes diskusiju “No Mg. par Dr.: doktorantūra tuvplānā”

Doktoranti uzlabo savas stresa pārvarēšanas prasmes
21.07.2020.

Doktoranti uzlabo savas stresa pārvarēšanas prasmes