© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Granta saņēmēji Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” turpina darbu pie promocijas darbiem un pie promocijas procesa.

Projekta gaitas atskaite: 01.12.2022.-28.02.2023.

Promocijas darbus promocijas procesa uzsākšanai pārskata periodā  no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 28. februārim ir iesnieguši 16 zinātniskā grāda pretendenti. Šajā posmā ir notikušas trīs promocijas darbu promocijas sēdes, kur ir piešķirts doktora zinātniskais grāds.

2022. gada decembrī viens jaunais zinātnieks, kas aizstāvēja promocijas darbu 2022. gada 4. novembrī, tika ievēlēts jaunā akadēmiskajā amatā LU Ķīmiskās fizikas institūtā.

Notikusi projektā iesaistīto doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu sešu mēnešu pirmā un otrā pusgada vērtēšana Nozaru doktorantūras padomēs.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt desmit ārvalstu docētājus. Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, darbojas divi ārvalstu docētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

Dalīties

Saistītais saturs