© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Saskaņā ar LU Padomes 2024. gada 14. marta lēmumu Latvijas Universitātes Stratēģijā 2021.-2027. gadam veikti grozījumi.

LU Stratēģija 2021-2027

Izmaiņas Stratēģijā apstiprinātas, noslēdzoties ikgadējās stratēģiskās kontroles procesam. Tā ietvaros izvērtēts Stratēģijas izpildes indikatīvo rādītāju sasniegšanas līmenis, veikts galveno darbības rādītāju kontroles mērījumu novērtējums, kā arī pārskatīta SVID analīzes aktualitāte un veikts arī Stratēģijas īstenošanas risku novērtējums. Process tika īstenots LU rektora vadībā sadarbojoties LU Padomei, LU Senātam, LU Vadībai un LU Administrācijai.

Rektors I.Muižnieks stratēģiskās kontroles rezultātus komentē kā labus, atzīmējot, ka lielā daļā no Stratēģijā noteiktajiem galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem esam spējuši uzrādīt augšupejošu tendenci, attiecīgi, LU Padomei iniciējot un LU Senātam akceptējot rezultatīvo rādītāju kāpināšanu. Stratēģijas izmaiņas paredz arī vairāku jaunu rādītāju ieviešanu. Šajā stratēģiskajā kontrolē tika veikti būtiski pilnveidojumi rādītāju definīcijās, tādēļ atsevišķi rādītāju skaitliskās vērtības ir precizētas. Galveno rādītāju definīcijas tiks iekļautas LU Stratēģijas aktualizētajā versijā.

Kā skaidro LU Padomes profesors Ivars Kalviņš, veiktā stratēģisko indikatoru analīze rāda, ka Zinātnes universitātei galvenajos rādītājos Latvijas Universitāte uzrāda konkurētspējīgus rezultātus. Piemēram, pētniecībai piesaistītais finansējums no ārvalstu resursiem uz vienu akadēmiskā personāla PLE trijos gados kopš Stratēģijas izstrādes pieaudzis gandrīz par 3000 EUR uz vienu akadēmiskā personāla PLE. Jau trešo gau pēc kārtas Latvijas Universitāte sasniedz vairāk kā 1000 publikācijas divās vadošajās akadēmisko publikāciju datu bāzēs. Īpatsvars koppublikācijām ar ārvalstu partneriem SCOPUS un Web of Science datubāzēs pieaudzis par 8,5 procentpunktiem. Ārvalstu studējošo skaita īpatsvars pieaudzis par vienu procentpunktu. Arī ieņēmumos no komercializācijas vērojams pieaugums par vairāk kā vienu miljonu eiro, kas norāda uz pieaugošo Latvijas Universitātes atdevi tautsaimniecībai. LU Padome izsaka pateicību Latvijas Universitātes personālam un visām LU darbībā iesaistītajām pusēm par sadarbību ceļā uz kopīgiem mērķiem.

Turpmākam periodam, ņemot vērā pēdējo gadu sasniegumus un uzņemto tempu, LU Padome koriģēja atsevišķus Stratēģijas rādītājus, uzstādot augstākus mērķus un iekļaujot Stratēģijā jaunus indikatorus, kas intensificē zinātniskās darbības starptautisko raksturu un augsta līmeņa zināniskās darbības novērtējumu.

Stratēģijas izmaiņas izstrādātas LU Padomes Studiju un zinātnes izcilības komisijā un akceptētas LU Padomes sēdē, tālāk apspriestas LU Senāta stratēģiskajā komisijā un 2024. gada 26. februārī akceptētas ar LU Senāta lēmumu. Balstoties uz LU Senāta ieteikumiem, LU Padome uzdevusi LU Rektoram arī vairāku jaunu rādītāju uzskaites ieviešanu un rīcības pastiprināšanu Senāta ieteiktajās jomās.

LU stratēģija attīstības posmam no 2021. gada līdz 2027. gadam jeb LU Stratēģija 2027 ir koleģiāla darba rezultāts. Tās veidošanā iesaistījās akadēmiskais un vispārējais personāls, studentu un absolventu pārstāvji, tostarp lēmējinstitūcijas un padomdevējinstitūcijas – Senāts, Zinātnes padome, fakultāšu domes un zinātnisko institūtu zinātniskās padomes, Padomnieku konvents, Stratēģijas padome, Kvalitātes konsultatīvā komisija. Stratēģijas izstrādes procesā tika iesaistīta “PricewaterhouseCoopers” (PwC) ekspertu komanda.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Norisinās darbs pie LU Stratēģijas Rīcības plāna izveides
20.12.2021.

Norisinās darbs pie LU Stratēģijas Rīcības plāna izveides

Publiskota Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam
31.08.2021.

Publiskota Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam