Atskatoties uz 2021. gadu, Latvijas Universitātes (LU) Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas ietvaros augstskolas pārvaldības uzlabošanai pērn tapusi LU Stratēģija 2021-2027, pilnveidoti kvalitātes vadības procesi, turpretī studiju jomā – izveidotas jaunas studiju programmas un norit darbs pie jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, savukārt universitātes akadēmiskais un administratīvais personāls izmantojis iespēju papildināt savas prasmes profesionāli nozīmīgās jomās.

Tapusi jauna universitātes stratēģija 

Jūnijā Latvijas Universitāte ir apstiprinājusi vidējā termiņa attīstības stratēģiju laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam. Sadarbojoties iesaistītajām pusēm un veicot Latvijas Universitātes nacionālās un starptautiskās konkurētspējas analīzi, ir aktualizēts Latvijas Universitātes misijas vēstījums un definēti stratēģiskie mērķi sešos attīstības virzienos pamatdarbības un institucionālajās jomās.

Rosinot domāt par mūsdienīgas universitātes attīstību, septembrī Latvijas Universitātes 102. gadadienas svinību ietvaros Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma rīkoja vairākus tematiskos pasākumus, tostarp augstskolu pārvaldībai veltīta starptautiska konference “Universitātes kods pārmaiņu laikā: pārvaldība, ilgtspēja, digitalizācija”, ideju forums “Tiecoties pēc izcilības: mūsdienīgas universitātes attīstība”, kā arī iedvesmojošo interviju cikls “Dienas saruna”. 

 

Pilnveidota kvalitātes vadības sistēma

Ar kvalitāti saistīto principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamo rīcību kopums, ko Latvijas Univesitāte īsteno atbilstoši augstākajā izglītībā un organizāciju pārvaldībā atzītiem starptautiskiem standartiem, definēts aktualizētajā Kvalitātes politikā un no tās izrietošajā Kvalitātes rīcībpolitikā. Latvijas Universitātē īstenotā kvalitātes vadības un studiju kvalitātes nodrošināšanas prakse apkopota LU Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatā.

Kvalitātes vadības sistēmas atbilstība un turpmāka pilnveide tiks identificēta īstenojot projekta ietvaros ieviesto iekšējās kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Būtiski atzīmēt, ka projekta ietvaros Latvijas Universitātē attīstīta arī risku vadības sistēma, kā arī uzsākta procesu sistēmas pilnveide.

 

Pilnveidoti LU pārvaldības procesi

Lai turpinātu Latvijas Universitātes IT sistēmu pilnveidi, īstenotas IT sistēmu demonstrācijas, lai sniegtu priekšstatu par katra risinājuma priekšrocībām un trūkumiem salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Ir izstrādāta integrētās studiju, pētniecības un administrācijas informācijas sistēmas tehniskā specifikācija.

Digitalizēti procesi finanšu uzskaitē – pilnveidota rēķinu un citu apmaksas dokumentu saskaņošana Latvijas Universitātē, kā arī ieviesta materiālu vērtību iekšējās kustības digitalizācija.

 

Jaunas iespējas doktorantiem

Lai piesaistītu vietējo un starptautisko akadēmisko personālu, Latvijas Universitāte 2021. gada jūlijā uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”. Projekts ļaus stiprināt Latvijas Universitātes zinātnisko un akadēmisko kapacitāti. Kopumā projektā ir plānots iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus, sekmējot zinātniskā doktora grāda ieguvi. Akadēmiskajā darbā Latvijas Universitātē paredzēts iesaistīt 10 ārvalstu docētājus. Oktobrī noticis pirmais atklātais grantu konkurss doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kur grantu ieguvis 41 konkursa dalībnieks.

Turpinās arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

 

Darbu uzsākusi Ekopadome

Līdz ar Latvijas Universitātes Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas tapšanu un pēc LU Studentu padomes iniciatīvas, līdziesaistoties LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmai, darbu uzsākusi jaunveidotā LU Ekopadome. Pērn īstenotas vairākas akcijas, tostarp septembrī aizvadīta tematiska Zaļdomātāju diena, oktobrī notikusi mazās sadzīves elektrotehnikas šķirošanas akcija, pārstrādei savācot 80 kilogramus mazās elektrotehnikas, bet decembrī – tekstilizstrādājumu šķirošanas akcija.

 

Izveidotas 13 jaunas studiju programmas

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra 2021. gadā piešķīrusi licenci 13 jaunveidotām studiju programmām: profesionālā bakalaura līmeņa studiju programma “Ģeoinformātika”; doktora studiju programma “Datorzinātnes un matemātika”; maģistra studiju programma “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”; doktora studiju programma “Dabaszinātnes”; akadēmiskā bakalaura studiju programma “Austrumu – Rietumu starpkultūru studijas”; akadēmiskā bakalaura studiju programma “Filoloģija”; akadēmiskā doktora studiju programma “Sociālās zinātnes”; doktora studiju programma “Teoloģija un reliģijpētniecība”; akadēmiskā bakalaura studiju programma “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”; kopīgā doktora studiju programma “Vēsture un arheoloģija”; akadēmiskā maģistra studiju programma “Anglistika”; doktora studiju programma “Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika”; kopīgā maģistrantūras studiju programma “Fizika”.

Pērn turpināts darbs pie vēl divu jaunu studiju programmu izstrādes: akadēmiskā bakalaura līmeņa studiju programma “Kultūrvides mantojuma ilgtspējas studijas” sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un doktora līmeņa studiju programma “Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība”.

Savukārt divas jaunās studiju programmas – maģistra studiju programma “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” un bakalaura studiju programma “Biotehnoloģijas un bioinženierija”, kas tiek īstenota kopīgi ar Rīgas Tehnisko universitāti, 2021. gadā uzsāka otrā akadēmiskā gada aprobāciju.

Tāpat aprobācijas procesu turpina visas septiņas 2020. gadā licencētās studiju programmas pedagoģijā un izglītības zinātnēs, kuras gatavo arī akreditācijas ziņojumus iekļaušanai studiju virzienā.

Pērn, īstenojot skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks”, darba vidē balstītās studijas vienlaikus ar skolotāja darbu kādā no 60 Latvijas skolām uzsākuši 75 projekta dalībnieki. Diskutējot par Latvijas izglītības sistēmas attīstību un perspektīvām, pasākums apvienos četrus dažādus izglītības tematus un vairāk nekā 15 nozares pārstāvjus, viedokļu līderus un to pieredzes stāstus, janvārī tika rīkota digitālā konference “Jaudīgas izglītības meklējumos”.

 

Aug personāla kompetences

Akadēmiskā personāla kompetences pilnveides jomā pērn darbu akadēmiskā personāla statusā uzsākuši 18 trešā kursa doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti. Ir piesaistīts ārvalstu akadēmiskais personāls trīspadsmit mācībspēku sastāvā no Itālijas, Vācijas, Čehijas, Rumānijas, Nīderlandes, Anglijas un Kanādas. Uzņēmumus vai izglītības iestādēs pērn stažējušies 12 docētāji.

Papildinot angļu valodas zināšanas, to pilnveidi uzsākuši 77 docētāji, bet 51 docētājs jau saņēmis angļu valodas zināšanu līmeņa sertifikātu. Papildus dažādus profesionālās pilnveides kursus apmeklējuši 200 docētāji, daudzi no tiem šo iespēju izmantojuši dodoties uz vairākiem kursiem.

Ar mērķi pilnveidot zināšanas un praktiskās prasmes starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanā, Latvijas Universitātē pērn norisinājās starptautiska apmācību programma projektu rakstīšanā.

Pielāgojoties attālināto studiju darbam, uzsākta jauna kursa īstenošana “Tehnoloģiski pedagoģisko prasmju attīstība studiju nodrošināšanai digitālajā vidē”, kas ietver deviņus mācību modeļus.

Lai pilnveidotu izpratni par aktuālajām problēmām akadēmiskā godīguma jomā un attīstītu kompetenci īstenot akadēmisko godīgumu zinātniskajā darbībā un studiju procesā, Latvijas Universitātē izstrādāts tālākizglītības kurss “Akadēmiskais godīgums”.

Lai sekmētu Latvijas Universitātes visu līmeņu vadītāju profesionālo izaugsmi efektīvas pārvaldības īstenošanai augstskolā, iespēju pilnveidot savas kompetences tematiski daudzveidīgās mācībās līdz šim izmantojuši 237 interesenti.

 

Jauni “Erasmus+” projekti

Februārī uzsākts projekts “Promoting Health and Access to Sport Equipment (PHASE)”, kur Latvijas Universitāte ir viens no projekta partneriem. Projekta mērķis ir veicināt dalību sportā un fiziskās aktivitātēs, īpaši atbalstot ieteikums no HEPA (veselību uzlabojošo fizisko aktivitāšu veicināšana) un Eiropas Savienības fizisko aktivitāšu pamatnostādnēm. 

Martā uzsākts projekts “Vadošās universitātes – pārmaiņu veicinātāji” (Leading universities – catalysts for change) jeb CATCHANGE, kura mērķis ir izstrādāt trīs intelektuālos rezultātus "Akadēmiskā vadība", "Dizaina domāšanas prasmes", kā arī motivācijas sistēmu mācībspēkiem. Tajā piedalās visu trīs Baltijas valstu vadošās augstskolas – Latvijas Universitāte kā projekta koordinators, kā arī Tallinas Universitāte un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte kā projekta partneri. Projekts tiek īstenots pateicoties “Erasmus+” programmas finansējumam.

Pērn darbu turpinājusi “Erasmus+” projekta “Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Methodologies (MODEST)” starptautiskā komanda Latvijas Universitātes virsvadībā, rīkojot pandēmijas apstākļiem pielāgotus tīmekļseminārus, kurās ar pieredzi par dažādām tēmām, piemēram, par doktorantūras mācību centru izveidi, par universitātes un rūpniecības sektora partnerību, par domāšanas modeļiem doktorantūras studentiem, par zinātnes pētījumu komercializāciju, par pētījumu metodiku dalījās dažādu valstu pārstāvji. Jūnijā Kazaņas Nacionālajā pētījumu tehniskajā universitātē (KNRTU) notika projekta MODEST partnerības sanāksme.

 

Par LU Attīstības programmu “Ozolzīle”

Ar mērķi nodrošināt mūsdienīgas studiju programmas un pilnveidot jauno speciālistu un pieredzējušā akadēmiskā personāla prasmes un zināšanas sabiedrības ilgtspējīgai izaugsmei, tiecoties kļūt par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā, 2018. gada izskaņā tapa Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma. Programmas pamatā ir Eiropas Savienības struktūrfondu un ERASMUS+ finansētie projekti.

   

Dalīties

Saistītais saturs

Aktualizēta Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam
22.03.2024.

Aktualizēta Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam

Atskats uz 2019. gadu: Kā augusi Latvijas Universitāte?
02.01.2020.

Atskats uz 2019. gadu: Kā augusi Latvijas Universitāte?