Karogi pie Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājas. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitāte (LU) ir apstiprinājusi vidējā termiņa attīstības stratēģiju laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

“Pārmaiņas ir Latvijas Universitātes izvēle, bet vienlaikus arī pienākums un atbildība. 2019. gadā svinējām savu simtgadi. Šobrīd plānojam mūsu Alma Mater attīstību otrajā gadu simtā. Latvijas Universitātes sekmīga darbība veidos pamatu Latvijas valsts un sabiedrības izaugsmei,” Latvijas Universitātes stratēģijā noteiktajam pievienojas Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Sadarbojoties iesaistītajām pusēm un veicot Latvijas Universitātes nacionālās un starptautiskās konkurētspējas analīzi, ir aktualizēts Latvijas Universitātes misijas vēstījums un definēti stratēģiskie mērķi sešos attīstības virzienos – pa trijiem katrā – pamatdarbības un institucionālajās jomās. Attīstības mērķi noteikti zinātnes, studiju, sabiedrības izglītošanas jomās, kā arī personāla un organizācijas kultūras, vides un pārvaldības jomās.

“Jaunā attīstības stratēģija ir stāsts par klasiskām vērtībām mūsdienīgā izpildījumā. Ir svarīgi saprast, kā varam saglabāt pārlaicīgās Latvijas Universitātes vērtības, vienlaikus iekļaujoties laikmeta diktētās pārmaiņās. Tāpat šai procesā jāpatur prātā universitātes daudzveidība, kas pagarina, bet krāšņo mūsu ceļu, meklējot visus vienojošo kopsaucēju,” tā izaicinājumus pie stratēģijas izstrādes raksturo Latvijas Universitātes Stratēģijas padomes priekšsēdētājs profesors Andrejs Ērglis, novērtējot dažādu iesaistīto pušu iesaisti procesā.

LU stratēģija attīstības posmam no 2021. gada līdz 2027. gadam jeb LU Stratēģija 2027 ir koleģiāla darba rezultāts. Tās veidošanā iesaistījās akadēmiskais un vispārējais personāls, studentu un absolventu pārstāvji, tostarp lēmējinstitūcijas un padomdevējinstitūcijas – Senāts, Zinātnes padome, fakultāšu domes un zinātnisko institūtu zinātniskās padomes, Padomnieku konvents, Stratēģijas padome, Kvalitātes konsultatīvā komisija. Stratēģijas izstrādes procesā tika iesaistīta ”PricewaterhouseCoopers” (PwC) ekspertu komanda. Izstrādes procesu pārraudzīja Latvijas Universitātes Stratēģijas izstrādes uzraudzības darba grupa.

Kā norāda Latvijas Universitātes Stratēģijas izstrādes uzraudzības darba grupas vadītājs Dr. filoz. Artis Svece: “Universitāte ir ne tikai institūcija ar noteiktiem uzdevumiem, bet arī vide. Manuprāt, ir ļoti svarīgi turpināt attīstīt Latvijas Universitātes sava veida ekosistēmu, kas ietver gan arhitektūru un infrastruktūru, gan attiecības starp cilvēkiem, gan attieksmi pret apkārtējo vidi – universitātei jābūt atvērtai, radošai un patīkamai lietošanai, turklāt tā, lai to sajūt katrs darbinieks, students un nejauši iemaldījies garāmgājējs.”

Stratēģija tiks īstenota atbilstoši noteiktiem tās ieviešanas principiem, nodrošinot attiecīgus priekšnoteikumus un sekojot Stratēģijas rezultātā izveidotajai pārmaiņu ceļa kartei, kas paredz turpmāku rīcību, vienotu stratēģiskās pārvaldības pieeju un regulāras stratēģiskās pārskates veikšanu.

LU Stratēģija 2021.-2027. gadam

Latvijas Universitātes Stratēģijas 2021.-2027. gadam izstrāde ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda projektā “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” (projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/019).

Dalīties

Saistītais saturs

Aktualizēta Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam
22.03.2024.

Aktualizēta Latvijas Universitātes Stratēģija 2021.-2027. gadam

Norisinās darbs pie LU Stratēģijas Rīcības plāna izveides
20.12.2021.

Norisinās darbs pie LU Stratēģijas Rīcības plāna izveides