Studenti. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Granta saņēmēji Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” (Nr.8.2.2.0/20/I/006) turpina darbu pie promocijas darbu un zinātnisko publikāciju izstrādes.

Projekta pārskata periods: 01.06.2023.–31.08.2023.  

No 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam ir notikušas promocijas padomju sēdes, kurās savus promocijas darbus aizstāvēja un doktora zinātnisko grādu ieguva astoņi jaunie zinātnieki, no kuriem seši ir no Latvijas Universitātes (LU), viens – no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) un viens no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC).

Doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši šādi granta saņēmēji: Ph.D. dabaszinātnēs – četri granta saņēmēji D. Berenis, K. Surovovs, V. Borisovs no LU un L. Silamiķele no BMC; Ph.D. humanitārajās un mākslas zinātnēs – granta saņēmēja M. Eversone no LU LFMI; Ph.D. medicīnas un veselības zinātnēs – granta saņēmēja D. Ražuka-Ebela no LU; Ph.D. sociālajās zinātnēs – divi granta saņēmēji E. Vanags un L. Kadile no LU.

Projekta pārskata periodā ir iesniegti divu granta saņēmēju, no LU un LU Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) promocijas darbi promocijas procesa uzsākšanai.

Šajā pārskata periodā darbu uzsāka 10 viesdocētāji datorzinātņu, fizikas un astronomijas nozares, socioloģijas un sociālā darba nozares, ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares, veselības un sporta zinātnes nozares, medicīnas un veselības zinātņu nozares, psiholoģijas nozares doktorantūras studiju programmās.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” kopumā zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un promocijas darba izstrādei grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti un nodarbināti 12 ārvalstu viesdocētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Doktorantu atbalsts un viesdocētāju piesaiste ir aktivitātes Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr.8.2.2.0/20/I/006, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu septītais grantu konkurss
24.10.2022.

Noslēdzies LU Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu septītais grantu konkurss

Aicina uz tiešsaistes diskusiju “No Mg. par Dr.: doktorantūra tuvplānā”
16.06.2022.

Aicina uz tiešsaistes diskusiju “No Mg. par Dr.: doktorantūra tuvplānā”