© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Latvijas Universitātes izsludinātajā otrajā atklātajā grantu konkursā doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem grantu ieguvuši 10 konkursa dalībnieki.

Grantu saņem desmit Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti. Darba līgumi tiks slēgti ar šiem granta saņēmējiem no Latvijas Universitātes struktūrvienībām: ar Kirilu Surovovu un Mihailu Birjukovu no LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes; ar Ilzi Ošiņu no LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta; ar Danuti Ražuku-Ebelu no LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un ar Annu Elizabeti Griķi no LU Latviešu valodas institūta. Savukārt sadarbības partneru institūcijās darba līgumi tiks slēgti ar šiem granta saņēmējiem: ar Gunu Doķi, Meldru Ķemeri un Kasparu Kaprānu no LU Cietvielu fizikas institūta, ar Nineļu Miriamu Vainšeļbaumu no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un ar Agritu Žunnu no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava".

Granta nosacījumi paredz, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai tās sadarbības partneri projektā un pretendēs uz finansiālu atbalstu vismaz 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta apjoms ir 1000 EUR (ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās garantijas) mēnesī. Granta nosacījumi paredz, ka tā saņēmējam papildu ir jābūt nodarbinātam arī vēl citā Latvijas Universitātes vai šī projekta sadarbības partnera pētnieciskajā projektā vismaz 0,3 slodzē.

Latvijas Universitātes izsludinātajā pirmajā atklātajā grantu konkursā doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem grantu ieguvis 41 konkursa dalībnieks.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt 10 ārvalstu docētājus. Pašlaik notiek arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka Latvijas Universitātes doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

Dalīties