Foto: Toms Grīnbergs, LU KID.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē izveidota jauna doktora studiju programma “Valodu un kultūru studijas”. Tā sniedz iespēju izvēlēties starpdisciplināras, pētniecībā balstītas studijas valodas, literatūras, folkloras, dramaturģijas un teātra procesu jomā.

Studiju programmu veido divas apakšprogrammas – “Valodniecība un literatūrzinātne” un “Folkloristika, teātra vēsture un teorija”. Programmas virsuzdevums ir nacionālās kultūras un zinātnes saglabāšana un tālāka nodrošināšana, sagatavojot vispirms zinātniskos darbiniekus latviešu valodas, literatūras, folkloras, dramaturģijas un teātra izpētei. Līdztekus šīm jomām programma nodrošina speciālistu sagatavošanu arī citu valodu un kultūru izpētei un zinātniski centrētai akadēmiskai darbībai augstskolās un citviet.

Lai uzsāktu studijas doktora studiju programmā, nepieciešams maģistra grāds humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība. Piesakoties studijām, jānorāda zinātnes nozare un apakšnozare, kurā promocijas darbs tiks izstrādāts, un jāsagatavo promocijas darba tēmas pieteikums.

Studiju programmas absolventi iegūs zinātnisko doktora grādu – zinātnes doktors (Ph.D.).

Programmas darbā kā studiju kursu docētāji vai konsultanti iesaistīti arī darba devēju pārstāvji, kas sekmē jauno pētnieku ātrāku iekļaušanos šo un citu Latvijas pētniecisko institūciju darbā. Doktora grādu ieguvušie sekmīgi strādā gan Latvijas, gan Eiropas Savienības zinātniskajās un cita veida institūcijās, augstskolās par mācībspēkiem, Latvijas muzejos un bibliotēkās par zinātniskajiem līdzstrādniekiem, nozaru ministrijās, izdevniecībās, arī pētnieciskās žurnālistikas jomā un citviet. 

Uzņemšana jaunajā studiju programmā, kur ir gan budžeta, gan maksas studiju vietas, iecerēta 2021. gada vasarā. Pašreiz studiju programma ir iesniegta licencēšanai Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studiju programmās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Ar mērķi nodrošināt starptautiski konkurētspējīgu izglītību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē pārmaiņas piedzīvo studiju programmu piedāvājums: no līdzšinējām 14 programmām top piecas jaunas studiju programmas un papildus tiek veidota līdz šim neīstenota studiju programma starpkultūru studiju jomā.

Programmas top projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

Dalīties