Studente LU Humanitāro zinātņu fakultātes bibliotēkā. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Piedāvājot studijas angļu valodā, tostarp ar starpdisciplināru ievirzi, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē top jaunas anglistikas studiju programmas gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Bakalaura studiju programmā ir iespēja apgūt arī zviedru, norvēģu, franču, vācu vai spāņu valodu.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas” ir vienīgā šāda veida starpdisciplinārā studiju programma Latvijā, kas apvieno  literatūrzinātnes, valodniecības, kultūras un biznesa studijas trijās apakšprogrammās.

“Studijas programmā, kas notiek angļu valodā, sniedz prakses iespējas starptautiskos uzņēmumos un vēlāk arī plašas darba iespējas valsts un privātajā sektorā ar valodniecību, tūrismu, uzņēmējdarbību saistītās organizācijās un uzņēmumos. Turklāt studējošajiem ir iespēja augstā līmenī apgūt otru svešvalodu, piemēram, zviedru vai norvēģu, spāņu, franču vai vācu valodu,” uzsver asociētā profesore Jana Kuzmina, kuras vadībā top studiju programma “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”, piebilstot, ka studējošie varēs izvēlēties studēt vienā no trim apakšprogrammām.

Apakšprogramma “Angļu valoda” ir klasiska anglistikas studiju programma, kas sniedz zināšanas vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, anglofonajā literatūrā un kultūras studijās par galvenajiem anglofonajiem reģioniem – Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās. Apakšprogramma “Angļu-skandināvu valodas” sniedz zināšanas par zviedru un norvēģu valodu, kultūras mantojumu un daudzveidību, kas pamatotas anglistikas un skandināvistikas valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu, zviedru vai norvēģu valodā. Savukārt trešā apakšprogramma “Eiropas valodu un biznesa studijas”, kas tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes akadēmisko personālu, sniedz zināšanas par angļu valodu, Lielbritānijas, ASV un Kanādas kultūru, biznesa un ekonomikas pamatprincipiem, ļauj izkopt starpkultūru komunikācijas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā un citas caurviju prasmes, kā arī attīsta augsta līmeņa komunikatīvo kompetenci angļu un citās Eiropas valodās, tai skaitā franču, spāņu, vācu, norvēģu, zviedru.

Absolventiem ir iespēja strādāt par angļu un skandināvu valodu pasniedzējiem valodu apguves centros un augstskolās, par tulkiem un tulkotājiem, kultūras projektu vadītājiem, gidiem tūrisma aģentūrās, projektu vadītājiem un uzņēmumu vadītāju asistentiem valsts un privātā sektorā, kā arī citos amatos dažādu nozaru valsts, pašvaldību iestādēs un privātajos uzņēmumos, kur nepieciešamas vairāku valodu un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana. 

Savukārt jaunveidotā akadēmiskā maģistra studiju programma “Anglistika” nodrošinās iespējas padziļināt teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetenci valodniecības un literatūrzinātnes nozarē uz anglistiku attiecināmā jomā. Programma, kas top asociētās profesores Zigrīdas Vinčelas vadībā, saturiski apvieno ne tikai valodniecības un literatūrzinātnes, bet arī valodas apguves studijas anglistikā. Šo jomu ietvaros programma piedāvās padziļinātas zināšanas un prasmes gan pētniecībai, gan valodas lietojuma niansēm dažādu nozaru sistēmās. Turklāt paredzēta arī prakse, kuras mērķis – bagātināt pētniecības un praktiskās darbības sasaistes pieredzi literatūrzinātnes un valodniecības jautājumu risinājumiem dažādās jomās. Studiju programmas absolventiem ir plašas darba iespējas mācību un zinātniskajās iestādēs, valodu centros, izdevniecībās, masu saziņas līdzekļos un tulkošanas aģentūrās, valstiskajās struktūrās, nevalstiskajās organizācijās un privātajā sektorā. Studiju programmas absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

Abās studiju programmās paredzētas gan budžeta, gan maksas studiju vietas. Uzņemšana jaunajās studiju programmās iecerēta jau 2021. gada vasarā. Pašreiz abas studiju programmas ir iesniegtas licencēšanai Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studiju programmās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Ar mērķi nodrošināt starptautiski konkurētspējīgu izglītību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē pārmaiņas piedzīvo studiju programmu piedāvājums: no līdzšinējām 14 programmām top piecas jaunas studiju programmas un papildus tiek veidota līdz šim neīstenota studiju programma starpkultūru studiju jomā.

Programmas top projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) ietvaros. Projektā piedalās astoņas Latvijas Universitātes fakultātes un tiek izstrādātas septiņpadsmit jaunas studiju programmas. Projekta sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija, Tartu Universitāte. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim.

 

Dalīties