Foto: Toms Grinbergs, Latvijas Universitāte

Izsludināts Latvijas Universitātes un Banku augstskolas Akadēmiskās karjeras doktorantu un zinātnes doktora grāda pretendentu doktorantūras grantu konkurss. Pieteikšanās ir atvērta līdz 2024. gada 22. aprīlim. Grantu konkursu Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros organizē Latvijas Universitāte un Banku augstskola.

Latvijas Universitāte un Banku augstskola īsteno konkursu atbilstoši to pētnieciskajās stratēģijās noteiktajām zinātņu nozarēm, prioritāri atbalstot sociālo un humanitāro jomu doktorantus un zinātnes doktora grāda pretendentus.

Grantu konkursā drīkst piedalīties Latvijas Universitātes un Banku augstskolas doktoranti – doktora studiju programmās studējošie un zinātnes doktora grāda pretendenti zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Latvijas Universitātē un Banku augstskolā, kuri kā zinātnes doktora grāda pretendenti ir sekmīgi pabeiguši Latvijas Universitātes vai Banku augstskolas doktora studiju programmu, kā doktoranti ir sekmīgi nokārtojuši visas doktora studiju programmā iepriekš paredzētās prasības un saistības atbilstoši studiju plānam uz konkrēto studiju periodu.

Doktorantūras grants ir mērķēts institūcijas iekšējā konkursa kārtībā iegūstams pētniecības finansējums, kura mērķis ir izstrādāt promocijas darbu doktora zinātniskā grāda ieguvei un akadēmiskās karjeras izaugsmei.

Doktorantūras grants sastāda ap 1000 euro bruto atalgojumu par 50% no pilnas darba laika slodzes (t.i. 1292 euro vienas vienības izmaksas atalgojuma izmaksām mēnesī, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā) un 500 euro pārējām īstenošanas izmaksām mēnesī.

Doktorantu un zinātnes doktora grāda pretendentu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā vai zinātniskā institūtā ir paredzēta vismaz 12 mēnešus, nepārsniedzot 50 procentus no pilnas darba slodzes. Komisija var lemt par līguma pagarināšanu termiņā līdz 18 mēnešiem, ja 12 mēnešu darba pienākumi ir izpildīti.

Jāņem vērā, ka doktorants vai zinātnes doktora grāda pretendents vienlaikus nevar būt nodarbināts un saņemt atlīdzību citos projektos, kuros to aizliedz Latvijas Republikas normatīvie akti vai pastāv dubultfinansējuma risks.

Doktorants vai zinātnes doktora grāda pretendents iesniegumu Doktorantūras grantu konkursam un pārējos dokumentus iesniedz līdz 2024. gada 22. aprīlim (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena), elektroniski parakstītus, nosūtot viena elektroniska dokumenta PDF veidā uz e-pasta adresi doktoranturasgranti@lu.lv.

Konkursa pieteikumu reģistrācija tiek uzsākta ar konkursa izsludināšanas brīdi 2024. gada 2. aprīlī un ir atvērta līdz 2024. gada 22. aprīlim. 

Lēmumu par granta piešķiršanu plānots pieņemt līdz 2024. gada 20. maijam.

  • NOLIKUMS (.docx formā lejuplādējams dokuments pieejams ziņas beigās)

Gada otrajā pusē gaidāms Eiropas Savienības struktūrfondu 1.1.1.8. pasākuma “Doktorantūras granti” finansēts konkurss, kur tiks atbalstīti pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā un specializācijas jomu attīstībā. Specializācijas jomas ir zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika un mobilitāte; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm, kas tiek īstenota pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra  noteikumiem Nr. 721  “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi”. Akadēmiskās karjeras doktorantūras granti tiek piešķirti no Atveseļošanas fonda un valsts budžeta līdzekļiem un administrēti Ministru kabineta noteikumos paredzētā Latvijas Universitātes un Banku augstskolas kopīgā projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros. Konkursam pieejamais kopējais finansējums ir 1 645 056 euro. Projekta kopējais īstenošanas laiks ir līdz 2026. gada 31. maijam.

Dalīties

Saistītais saturs

Noslēdzies doktorantu un zinātnes doktora grāda pretendentu grantu konkurss
14.06.2024.

Noslēdzies doktorantu un zinātnes doktora grāda pretendentu grantu konkurss

Atvērta pieteikšanās LU un BA iekšējo pētniecības un attīstības grantu konkursam
02.04.2024.

Atvērta pieteikšanās LU un BA iekšējo pētniecības un attīstības grantu konkursam

Pieteikšanās pēcdoktorantūras grantu konkursā ir atvērta līdz 7. maijam
02.04.2024.

Pieteikšanās pēcdoktorantūras grantu konkursā ir atvērta līdz 7. maijam

Inovatīvu ideju prototipu izstrādei piešķirti četri PROTOTECH granti
28.07.2023.

Inovatīvu ideju prototipu izstrādei piešķirti četri PROTOTECH granti

Augstskolu vadības pārstāvjus un doktorantus aicina uz projekta MODEST noslēguma konferenci
21.10.2022.

Augstskolu vadības pārstāvjus un doktorantus aicina uz projekta MODEST noslēguma konferenci