Foto: (c) Pixabay.com

Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu Latvijas Universitātē (LU), izveidota LU Dzimumu līdztiesības padome, kura jau izstrādājusi LU Dzimumu līdztiesības politiku. Pašreiz jau noris darbs pie LU Dzimumu līdztiesības plāna izstrādes.

LU Dzimumu līdztiesības politikā uzsvērts, ka dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas darbā un studijās veicina LU darba un studiju kvalitātes uzlabošanos. LU darbības, kurās ir ievēroti LU Stratēģijas 2021.-2027. pamatprincipi, balstās uz dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgām iespējām un daudzveidību. Tas nozīmē, ka darbiniekus un studentus LU vērtē vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, dzimumidentitātes, etniskās izcelsmes, reliģiskās vai citas pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma.

Lai Latvijas Universitātē īstenotu dzimumu līdztiesības, vienlīdzīgu iespēju un daudzveidības mērķus, LU kā prioritāras noteikusi šādas piecas darbības jomas: diskriminācijas nepieļaušana, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana; pieņemšana darbā un karjeras attīstība; vadība; darba samaksas un darba veikšanas nosacījumi.

Padomes uzdevumos ietilpst tādu aktivitāšu īstenošana, kas veicina un popularizē dzimumu līdztiesības nodrošināšanu Latvijas Universitātē un kas izglīto LU saimi dzimumu līdztiesības jautājumos, kā arī nodrošina LU Dzimumu līdztiesības plāna ieviešanas uzraudzību un aktualizēšanu.

LU Dzimumu līdztiesības politika

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātē darbu sāk jaunizveidotā Ekopadome
04.11.2021.

Latvijas Universitātē darbu sāk jaunizveidotā Ekopadome