Foto: (c) Unsplash.com

Jaunais mācību gads tuvojas ar cerībām par atgriešanos ierastajās auditorijās un vadot klātienes nodarbības studentiem. Aizvadītais gads daudzus akadēmiskā personāla pārstāvjus mudināja apgūt jaunas prasmes un pielāgot savas zināšanas un spējas vadīt nodarbības attālināti. Atsaucoties interesei, tika izstrādāta jauna mācību programma “Tehnoloģiski pedagoģisko prasmju attīstība studiju nodrošināšanai digitālajā vidē”.

Projekta gaitas atskaite: 2021. gada maijs - 2021. gada jūlijs

Par jauno mācību programmu stāsta Dr. paed. Sanita Baranova:

Kopumā LU akadēmiskajam personālam paredzētajā mācību ciklā „Tehnoloģiski pedagoģisko prasmju attīstība studiju nodrošināšanai digitālajā vidē” izstrādātas deviņas tālākizglītības programmas. Tajās iekļauti gan pedagoģiskie, psiholoģiskie, tehnoloģiskie, gan jomu specifiskie satura aspekti, ietverot būtiskākās tendences un inovācijas. Programmu izstrādē un īstenošanā iesaistīti dažādu LU fakultāšu docētāji (prof. Linda Daniela, asoc.prof. Iveta Šteinberga, doc. Imants Gorbāns, lekt. Edmunds Vanags, doc. Daiga Kalniņa u.c.), bet divu programmu autors ir Mannheimas Universitātes profesors Dirks Ifenthalers (Dirk Ifenthaler), kurš dalīsies starptautiskā pieredzē par jaukta tipa mācībām (blended learning) un mācīšanās analītiku (learning analytics).

Digitālo studiju vidi īpaši intensīvi esam veidojuši pēdējo divu gadu laikā. Docētāji gan individuāli, gan kopā ar kolēģiem ir daudz mācījušies, bet tālākizglītības programmu mērķis ir palīdzēt sistematizēt esošo pieredzi, bagātināt to un mērķtiecīgi to izmantot turpmākajā darbībā.

Tehnoloģijas un studijām izmantojamie digitālie līdzekļi nemitīgi attīstās un arī mūsu kompetencei, tehnoloģijas jēgpilni izmantot studiju procesā, ir jāpilnveidojas. Ņemot vērā, ka digitālo tehnoloģiju izmantošana studijās nav pašmērķis, programmu saturu esam sagatavojuši bagātu ar praktiskajiem piemēriem un aktivitātēm, kas atbilstīgi docētājiem aktuālajām vajadzībām nodrošinās akadēmiskā personāla digitāli pedagoģiskās kompetences pilnveidi psiholoģiski un pedagoģiski pamatotai studentcentrēta studiju procesa īstenošanai.”

Dirks Ifenthalers ir Manheimas universitātes profesors un mācību, dizaina un tehnoloģiju katedras vadītājs. Digitālo mācību ietvaros viņš pasniegs kursus “Jaukta tipa mācīšanās” un “Mācīšanās analītika”. Sadarbība ar profesoru Ifenthaleru LU PPFM turpinās jau no iepriekšējā mācību gada, kad viņš kā viesprofesors vadīja lekcijas Izglītības zinātņu nozares maģistriem un doktoriem studiju kursos Izglītības zinātņu pētījuma metodoloģija un Zinātniskā rakstīšana izglītības zinātnēs. Profesors pozitīvi izteicās par motivētajiem latviešu studentiem un ar nepacietību gaida iepazīšanos ar LU akadēmisko personālu. Par saviem kursiem prof. Ifenthalers saka: “Jaukta mācību vide nodrošina pedagoģisko bagātību, piekļuve informācijai kļūst elastīgāka, un tā veicina sociālo mijiedarbību un sadarbību. Šāda tipa mācīšanās ļauj ātri pārskatīt mācību saturu, nodrošina alternatīvas vērtēšanas iespējas un ir lielā mērā rentabla arī ekonomiski.”

Kopumā jaunajā mācību programmā iekļautas vairākas tēmas, tai skaitā, “Attālinātās mācīšanās veidi”, “Praktiskie ieteikumi, darbojoties digitālajā vidē”, “Pedagoģiskās pieejas un to īstenošana digitālā vidē”, “Vispārējie interaktīvie risinājumi nodarbību veidošanā”, “Jomu specifiskie interaktīvie risinājumi nodarbību veidošanā”, “Attālināto nodarbību plānojums”, “Mācību e-vide MOODLE”, “Jauktā tipa mācības”, “Mācīšanās analītika”.

Pieteikšanās šīm mācībām tiks izsludināta augusta vidū un vairāk informācijas par šīm mācībām, nodarbību grafikiem un pieteikšanās kārtību varēs uzzināt vēršoties pie projekta koordinatora fakultātē.

Šīs mācību programmas izstrāde un nodrošināšana tiek īstenota šādos Eiropas Sociālā fonda atbalstītos projektos: 8.2.2.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” motivēts, mūsdienīgs un konkurētspējīgs akadēmiskais personāls” un Nr.8.2.2.0/18/A/010 “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē".

 

Dalīties