Foto: (c) Pixabay.com

Pašreiz Latvijas Universitātē (LU) notiek darbs pie jaunas iniciatīvas – Projektu atbalsta centra izveides. Tā mērķis būs kalpot par atbalsta vienību augstskolas fakultātēm un institūtiem projektu pieteikšanas un īstenošanas procesā, lai veicinātu gan projektu pieteikumu skaita pieaugumu, gan to kvalitāti, sasniedzot sekmīgus rezultātus kā vietējā, tā starptautiskā mērogā.

“Latvijas Universitātē pašreiz strādājam ne tikai pie 17 jaunu studiju programmu izstrādes un to internacionalizācijas, bet arī tiecamies celt zinātniskā personāla kapacitāti starptautiskā līmenī, tādejādi arī paplašinot iespējas Latvijas Universitātei uzņemties vadošā partnera lomu starptautiskos projektos,” uzsver LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas vadītāja Inga Šķendere.  

Jaunveidotajā Projektu atbalsta centrā plānots sniegt atbalstu gan pieredzējušiem pētniekiem, gan tiem, kuriem līdz šim nav bijusi pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā vai kuri nav bijuši sekmīgi finansējuma piesaistē. Šādu atbalsta funkciju stiprināšanu pamato arī 2018. gada rudenī veiktā Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla aptauja un fokusgrupu intervijas, ar kuru palīdzību precīzāk tika noteiktas akadēmiskā personāla vēlmes un vajadzības projektu pieteikšanas un īstenošanas procesā.

“Projektu atbalsta centra izveide ir pirmais solis, ar ko tiecamies attīstīt vienas pieturas aģentūras pakalpojumu akadēmiskajam personālam un stiprināt LU Zinātnes departamenta kapacitāti. Vēlamies ne tikai nodrošināt palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā un sniegt praktisku atbalstu uzsākšanas un īstenošanas fāzēs, kā arī periodā pēc projektu ieviešanas, bet arī apzināt un piesaistīt papildu ārējā finansējuma avotus, mudinot aktīvāk izmantot projektu konkursu sniegtās iespējas ne tikai eksaktajās zinātnēs, bet arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs,” skaidro LU Zinātnes departamenta direktora vietniece Evija Rūsīte.

Jūnijā ir notikusi pirmā Projektu atbalsta centra darba tikšanās klātienē ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes pārstāvjiem, iepazīstinot ar Projektu atbalsta centra izveides uzdevumiem un apzinot fakultātē esošo situāciju, projektu pieteikumu dalības pieredzi konkrētu programmu un projektu konkursu uzsaukumos, kā arī fakultātes vajadzības un intereses projektu izstrādes jomā un esošos uzticamos starptautiskos sadarbības partnerus.

Līdzīgas tikšanās klātienē septembrī un oktobrī iecerētas arī ar citām fakultātēm, tai skaitā, ar LU Sociālo zinātņu fakultātes, LU Medicīnas fakultātes, LU Juridiskās fakultātes, LU Teoloģijas fakultātes, LU Vēstures un filozofijas fakultātes, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes un fakultāšu institūtu pārstāvjiem.

“Viens no šī brīža galvenajiem Projektu atbalsta centra uzdevumiem ir Rokasgrāmatas izstrāde projektu pieteikumu sagatavotājiem un projektu vadītājiem, ietverot saturā arī praktiskus rīkus projektu īstenošanas atbalstam,” skaidro Latvijas Universitātes Projektu atbalsta centra vadošā eksperte Aija van der Steina.

Projektu atbalsta centrs ir viena no Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” aktivitātēm specifiskā atbalsta mērķa 8.2.3. “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros (projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/019).

Dalīties