Turpinot attīstīt kvalitātes vadību atbilstoši izcilības pieejai, Latvijas Universitāte pievienojas Eiropas Kvalitātes vadības fondam - prestižajai starptautiskajai biedrībai EFQM (European Foundation for Quality Management), kļūstot par tās biedru un izmantojot EFQM izcilības modeli.

Izcilības pieeja un EFQM modelis Latvijas Universitātē tiek izmantots kopš 2010. gada. Atbilstoši tam kvalitāte tiek vadīta katrā LU darbības virzienā, nodrošinot procesu un rezultātu analīzi, kā arī nepārtrauktu pilnveidi. Pēc izcilības principiem ieviestā kvalitātes vadības sistēma veicina LU darbībā iesaistīto pušu, tai skaitā darba devēju, uzticību LU darbības rezultātiem, tādējādi sekmējot pieprasījumu darba tirgū pēc LU absolventiem. EFQM ir bezpeļņas organizācija, kas jau vairāk kā trīsdesmit gadus atbalsta organizācijas Eiropā un ārpus tās ceļā uz ilgtspējīgu izcilību.

“Dalība EFQM nodrošinās Latvijas Universitātei ērtu piekļuvi izcilības modeļa aktuālajām izmaiņām un vadības apmācībām, kā arī iespējas izcilības līmeņa novērtēšanai un sadarbības tīklu veidošanai labās prakses apmaiņai,” uzsver LU Kvalitātes vadītāja Santa Bondare, norādot uz izcilības pieejas piemērotību un atbilstību augstākās izglītības sektora kvalitātes vadības nodrošināšanas vajadzībām.

Kvalitātes nodrošināšanā LU nozīmīga uzmanība tiek pievērsta studiju programmu aktualitātei, mācīšanas un mācīšanās izcilības sekmēšanai, studentu vajadzībām atbilstoša studiju procesa atbalsta sniegšanai, kā arī starpdisciplinaritātes veicināšanai gan studijās, gan pētniecībā.

“Akadēmiskā un pētnieciskā izcilība ir LU konkurētspējas pamatā. Izmantojot izcilības pieeju, stratēģisko mērķu īstenošanai Universitāte vada akadēmiskā un pētnieciskā personāla attīstību, ataudzi un kopsadarbību, kā arī nodrošina tam atbilstošus resursus un administratīvo atbalstu. Personāla iesaiste un akadēmiskās vides sadarbība ar industriju ir sekmējusi akadēmiskā centra attīstību, veidojot studiju, zinātnes un industriju vajadzībām aktuālu, modernu un starpdisciplināru vidi,” norāda LU Kvalitātes vadītāja Santa Bondare.

Universitātes akadēmiskā un pētnieciskā personāla sasniegumu sekmēšanai tiek īstenotas mērķtiecīgas atbalsta un motivācijas aktivitātes, tai skaitā nodrošināta investīciju piesaiste vairākos simtos LU īstenoto starptautisko projektu. Papildu LU studiju programmas absolvējošiem vairāk kā trīs tūkstošiem absolventiem ik gadu, LU tautsaimniecības attīstības veicināšanai radījusi arī vairāk kā sešdesmit potenciālas sadarbības risinājumu formas iestādēm un uzņēmumiem tādās industrijās kā ķīmija, vide, enerģētika, pārtika, materiāli un biomedicīna, turpinot sadarbību attīstīt vēl citās nozarēs.

Iestāšanās un dalība EFQM tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda atbalstam Latvijas Universitātes īstenotam projektam SAM 8.2.3. "Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē" ietvaros.

Dalīties