© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Granta saņēmēji Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” (Nr.8.2.2.0/20/I/006) turpina darbu pie promocijas darbu izstrādes un to aizstāvēšanas.

Projekta pārskata periods: 01.09.2023.31.10.2023.

No 2023. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim promocijas darbus promocijas procesa uzsākšanai ir iesnieguši piecpadsmit zinātniskā grāda pretendenti, tostarp Anda Ābola (LU), Renārs Trukša (LU), Valters Dzelme (LU), Pēteris Džeriņš (LU), Zane Simsone (LU), Anete Ogriņa (BMC), Tatjana Bogdanoviča (LU), Leonora Pahirko (LU), Ņikita Zrelovs (BMC), Kristaps Saršūns (LU), Pails Zeņķis (LU), Dita Gudrā (BMC), Andrejs Gusačenko (LU), Tatjana Zablocka (LU), Fiona Mary Vilnite (LU).

Ir notikušas promocijas padomju sēdes, kurās savus promocijas darbus aizstāvēja jaunie zinātnieki Daira Vēvere  (LU), Meldra Ķemere (LU CFI), Agrita Žunna (SILAVA), Mihails Birjukovs (LU), Atis Labucis (DU LHEI), Nineļa Miriama Vainšeļbauma (BMC), Ilze Ošiņa (LU), Anna Elizabete Griķe (LU), Maija Krūmiņa (LU), Oksana Žabko (BSC), Natālija Suhareva (DU LHEI), Kristīne Levāne-Petrova (LU MII), Jūlija Ovčiņņikova (LU MII) .

Pārējiem iesniegtajiem promocijas darbiem promocijas sēdes norisināsies 2023. gada novembrī un decembrī, kā arī 2024. gada janvārī un februārī.

Astoņi doktora grāda ieguvēji – I.Stikāne, J.Martinova, A.Kokina, M.Kāle, M.Milgrāvis, D.Berenis, K.Surovovs, L.Kļaviņš – ir ievēlēti jaunā akadēmiskā amatā.

Periodā dažādos viesdocētāju amatos strādā desmit viesdocētāji dažādās doktorantūras studiju programmās, turklāt  ar četriem ārvalstu akadēmiskā personāla pārstāvjiem – Andri Freifaldu, Paulu Albertu Janmeiju, Chie Nakatani, Toni Sculac – sadarbība tiek turpināta.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” kopumā zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un promocijas darba izstrādei grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti un nodarbināti 12 ārvalstu viesdocētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Doktorantu atbalsts un viesdocētāju piesaiste ir aktivitātes Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr.8.2.2.0/20/I/006, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros.

 

Dalīties