Foto: (c) "Mācītspēks" arhīvs.

Projekta gaitas atskaite: 2020. gada oktobris - decembris

Projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004  "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas" ietvaros turpinās visu jauno pedagoģijas studiju programmu aprobācija.

Paralēli docētāju iesaistei aprobācijas procesā, arī 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Skolotājs”, maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai un kopīgās doktora studiju programmas “Izglītības zinātnes” studenti, kuri saņem projekta mērķstipendijas, aktīvi piedalās aprobācijas procesos.

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Skolotājs” dalībnieki snieguši izvērtējumu par programmas piesaistes un atlases posmu, vasaras un rudens semestra mācībām. Studiju procesā dalībnieki aizpilda arī ikmēneša refleksijas tiešsaistes dokumentu, kurā sniedz informāciju par darba vides izaicinājumiem, mērķiem un panākumiem, kas ne tikai palīdz efektīvāk atbalstīt katru studentu individuāli, bet arī sniedz atgriezenisko saiti projekta satura veidotājiem par studentu izaugsmes vajadzībām un nepieciešamajām izmaiņām atbalsta un studiju saturā. 

Maģistra un doktora studiju programmas mērķstipendiāti katru mēnesi sniedz vērtējumu par jauno studiju programmu īstenošanu, lai nodrošinātu studiju programmas īstenošanas aspektu izvērtējumu no studējošo perspektīvas – par studiju programmu saturu, organizāciju, materiāli tehnisko un informatīvo nodrošinājumu, atbalsta sistēmu studentiem, u.c. studiju programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas aspektiem.

Šī gada 14. decembrī noslēdzies skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” pirmais pieteikšanās posms. Pirmajā pieteikšanās posmā 524 cilvēki izrādījuši interesi, un 176 uzsākuši dalību atlases procesā. No esošajiem pieteikumiem redzams, ka vidējais pretendentu darba stāžs ir virs 8 gadiem, kas atbilst projekta mērķim – piesaistīt pieredzes bagātus un zinošus dažādu jomu speciālistus pedagoga darbam. Kandidātu vidējais vecums ir 35 gadi. 

Dalīties