Foto: (c) Pixabay.com

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Liepājas Universitāti projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana LiepU” (Nr. Nr.8.2.1.0/18/I/002) ietvaros pabeigusi darbu pie jaunās pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs”. Pirmos studētgribētājus jaunveidotajā studiju programmā uzņems jau šovasar.

“Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” ir iespēja iegūt kā teorētisku, tā praktisku pieredzi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem,” skaidro programmas vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Dr. paed. Antra Randoha. “Tā ir iespēja uzsākt studijas uzreiz pēc vidusskolas vai mainīt kvalifikāciju jebkurā vecumā, savu profesiju saistot ar pirmsskolu un pirmsskolas vecuma bērniem.”

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamās profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātajās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt izglītības zinātņu teorētiskajos pamatos un praksē balstītas studijas profesionālās kvalifikācijas ieguvei, sagatavojot kompetentus, uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi orientētus pirmsskolas skolotājus.

Studiju programmā jau 2020. gada vasarā uzņems pretendentus ar vidējo izglītību.

Studijas paredzēts realizēt gan pilna laika klātienē (2 gadi), gan nepilna laika klātienē (2 gadi un 6 mēneši).

Iegūstamā kvalifikācija  ir “Pirmsskolas izglītības skolotājs”.

Plašāk par jaunajām pedagoģijas studiju programmām aktuālo informāciju ieteicams meklēt Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mājas lapā: https://www.ppmf.lu.lv/studijas/jaunas-studiju-programmas.

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas skolotājs” ir viena no jaunās pedagogu izglītības sistēmas studiju programmām Eiropas Sociālā fonda projektā “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004).

Dalīties