Foto: (c) Pixabay.com

Ar mērķi izstrādāt izglītības un zinātnes nozares kvalifikācijas struktūras (NKS) struktūru dažādu līmeņu izglītības iestāžu darba veicējiem Latvijā, oktobrī Latvijas Universitāte sadarbībā ar uzņēmumu “Ernst & Young Baltic” uzsāka darbu pie projekta “Izglītības un zinātnes nozares kvalifikāciju struktūras (NKS) projekta izstrāde Eiropas Sociālā fonda projekta “Labākās pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē” īstenošanai”.

Lai projektu īstenotu, paredzēta nozares funkcionālā analīze, nozares pamatuzdevumu un funkciju definēšana, nozares kvalifikācijas līmeņu izstrāde nozares profesijām atbilstoši nozares sektoru vai pamatprocesu analīzes rezultātiem, nozares profesiju un amata līmeņu noteikšana katram veicamajam darbam vai uzdevumam atbilstoši LKI līmeņiem, nozares profesiju, specializāciju un saistīto profesiju noteikšana atbilstoši izglītības iespēju piedāvājumam, profesiju reglamentācijas un papildu prasību noteikšana kvalitatīvai profesionālās darbības veikšanai katrai no identificētajām profesijām. Šo aktivitāšu rezultātā tiks izstrādāta nozares profesiju karte.

Iecerētā struktūra izstrādājama atbilstoši 2016. gada 27. septembra Ministru kabineta noteikumiem nr.633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” un Valsts izglītības satura centra vadlīniju “Metodiskais materiāls nozares kvalifikāciju struktūras izstrādei” prasībām.

Papildus tiks organizētas izglītības un zinātnes nozares ekspertu darba grupas, kas veicinās integrētu, sekmīgu un efektīvu NKS izstrādi.

Projekta noslēgumā izstrādātā NKS tiks iesniegta Valsts izglītības satura centram tālākai apstiprināšanai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.

Projekta noslēgums ir paredzēts 2020. gada februārī.

Dalīties