Audzinātāju sanāksme Alsungas PII "Miķelītis" ar stažieri Daigu Kalniņu. Foto: D. Kalniņas arhīvs.

Projekta gaitas atskaite: 2019. gada augusts - 2019. gada oktobris

Projekta “Latvijas Universitātes  studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" motivēts, mūsdienīgs un  konkurētspējīgs akadēmiskais personāls”, Nr. 8.2.2.0/18/I/004 aktivitāšu ietvaros ir noslēgti papildu divi darba līgumi ar doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem un šobrīd savu akadēmisko darbību studiju virzienā pilnveido septiņi doktoranti.

Ir noslēgusies četru akadēmiskā personāla pārstāvju stažēšanās RD IKSD pārvaldībā esošajās izglītības iestādēs - Rīgas Imantas vidusskolā, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Madariņa” un Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa”, turpinās divu akadēmiskā personāla pārstāvju stažēšanās Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Lotte" un 2019./2020. mācību gadā uzsākta četru akadēmiskā personāla stažēšanās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Annele”,  Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Madariņa”, Alsungas pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis” un Alsungas vidusskolā.

Dalīties