Līdz ar doktorantūras studiju kvalitātes pilnveidošanas projektu MODEST, Latvijas Universitāte (LU) pirmo reizi augstskolas vēsturē ir kļuvusi par vadošo partneri Eiropas Savienības izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta jomas programmas ERASMUS+ projektā.

ERASMUS+ projekts MODEST (“Modernization of Doctoral Education in Science and Improvement of Teaching Metodologies”) vieno 14 partneraugstskolas doktorantūras studiju uzlabošanai, daloties pieredzē un veidojot sadarbības tīklu doktora studiju programmu modernizēšanai projekta partnervalstīs. Projekts, kas ilgst trīs gadus, nodrošina sadarbības iespējas doktorantūras jomā Eiropas augstākās izglītības telpā (EHEA) un Eiropas Pētniecības telpā (ERA).

“Projekta MODEST mērķis ir uzlabot doktorantūras studiju kvalitāti inženierzinātnēs un dzīvās dabas zinātnes, modernizējot mācību programmu, optimizējot doktorantūras studiju  darbu, veicinot zinātnisko pētījumu kvalitātes celšanu un palielinot akadēmisko mobilitāti,” skaidro projekta vadītāja Latvijas Universitātē Inga Šķendere, paužot pārliecību, kas šis projekts nešaubīgi veicinās iesaistīto augstskolu sadarbību arī citās jomās. “Lai sasniegtu ilgtspējīgus rezultātus, plānots izstrādāt tīmekļa platformu, izmantojot daudzveidīgas pieejas un informācijas un komunikācijas metodes”.

MODEST sniedz iespēju detalizēti izzināt doktorantūras studiju norisi partneraugstskolās gan institucionāli, piemēram, e-studiju vidi, programmu studiju organizācijas principus, vienotas doktora darbu uzraudzības metodoloģijas izstrāde, akadēmiskā personāla zināšanu papildināšanu par doktorantu darbu vadīšanu, gan saturiski, piemēram, par pārnesamo studiju kursu vai moduļu pārņemšanu no projektā iesaistītajām Eiropas partnervalstīm.

Projektā piedalās Latvijas Universitāte kā projekta koordinatore, Helsinku Universitāte, Brunela Universitāte Londonā, Jagelonijas Universitāte Krakovā, Maskavas Fizikas un tehnoloģiju institūts, Maskavas Valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas universitāte, Krievu valsts arodpedagoģijas universitāte, Kazaņas Nacionālā pētniecības tehniskā universitāte, Jerevānas Valsts universitāte, Armēnijas Nacionālā politehniskā universitāte, K. Abovjana Armēnijas valsts pedagoģijas universitāte, Baltkrievijas Nacionālā tehniskā universitāte, Polotskas valsts universitāte un J.Kupalas Grodno valsts universitāte.

Tuvākās ieceres projekta gaitā ir kopīga doktorantūras darbu vadītāju vadlīniju izstrāde, vienotu pārnesamo prasmju studiju kursu aprobēšana partneraugstskolās, doktora darbu vadītāju apmācības partneraugstskolu pilsētās - Londonā, Helsinkos un Krakovā, kā arī 2020. gada vasaras skolas sagatavošana doktorantiem Somijā un Polijā.

MODEST ir daļa no 2018. gada rudenī izveidotās LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un tās īstenotās Latvijas Universitātes studiju programmas modernizācijas, tai skaitā, doktorantūras studiju pilnveides, kas notiek ERASMUS+ MODEST projektā un SAM 8.2.1. projektā.

 

Dalīties