Foto: (c) Pixabay.com

Tā kā Latvijā notiek nacionāla līmeņa pārmaiņas pedagogu izglītības sistēmā, arī Latvijas Universitātē sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām top piecas jaunas studiju programmas izglītības zinātnēs. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte skaidro pašreizējā procesa būtiskos jautājumus un iecerēto virzību, lai 2020. gada rudenī uzņemtu reflektantus skolotāja kvalifikācijas vai akadēmiskā grāda izglītības zinātnēs iegūšanai.

Kādas pedagoģijas studiju programmas būs pieejamas Latvijas Universitātē pēc pārmaiņu procesa?

Pašreiz tiek veidotas divas pamatstudiju skolotāju profesionālās bakalaura studiju programmas (studiju ilgums pilna laika klātienē 4 gadi), kurās pēc vidusskolas absolvēšanas varēs iegūt skolotāja kvalifikāciju dažādu mācību priekšmetu mācīšanai vai  kļūtu par sākumskolas skolotāju.

Jauns risinājums skolotāju izglītības iegūšanai ir otrā līmeņa profesionālā darba vidē balstīta studiju programma “Skolotājs” ar iespēju iegūt skolotāja kvalifikāciju viena gada laikā. Šajā programmā varēs studēt tie, kam ir augstākā izglītībā kādā ar skolas mācību priekšmetiem saistītajās zinātnes nozarēs, piemēram, valodās, fizikā, bioloģijā u.tml.

Jebkurš skolotājs vai arī citas jomas speciālists ar augstāko izglītību varēs izvēlēties turpināt studijas divās jaunās izglītības zinātņu maģistra studiju programmās: pirmā - “Inovatīvas izglītības tehnoloģijas un dizains” un otrā - “Izglītības zinātnes”. Maģistra programmā “Izglītības zinātnes” būs iespējams iegūt maģistra līmeņa augstāko izglītību viena gada un trīs mēnešu laikā, specializējoties četros virzienos (izglītības vadība, dažādība un iekļaušanās izglītībā, mācīšana un mācīšanā lietpratībai, cilvēka uzvedība un izglītība). Savukārt tie, kam nebūs iepriekšējā pedagoģiskā izglītība, varēs izvēlēties apgūt pedagoģiskās kompetences divu gadu modulī “Pedagoģija”. Plānots visās programmās piedāvāt studijas gan klātienē, gan nepilna laika klātienē Rīgā un Latvijas Universitātes filiālēs reģionos.

Savukārt doktora studiju programmu tiek veidota kā kopīgu četru augstskolu studiju programmu, kur katra augstskola piedāvās pētniecību noteiktā specializācijas jomā.

 

Kāpēc jaunās pedagoģijas studiju programmas Latvijas Universitāte veido kopīgi ar citām augstskolām – ar Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju?

Kopīgā jauno skolotāju izglītības studiju programmu veidošana, Latvijas Universitātē pārejot no 22 pie 7 studiju programmām, notiek, lai mazinātu studiju programmu fragmentāciju un vienoti nacionālā līmenī sagatavojot skolotājus visā Latvijā. Nākotnē tas ļaus noteikt ne tikai vienotu programmas standartu, bet arī ievērot vienādas kvalitātes prasības: no studentu uzņemšanas līdz pat gala eksāmeniem.

 

Kādi ir ieguvumi topošajiem un esošajiem skolotājiem no pedagogu izglītības sistēmas pilnveides procesa?

Pilnveides rezultātā profesionālā bakalaura studiju programmā Latvijas Universitātē būs iespēja iegūt skolotāja kvalifikāciju mācību priekšmetu jomās: Valodu joma, Matemātikas joma, Dabaszinātņu joma, Tehnoloģiju un dizaina jomā, Sociālā un pilsonības jomā, kā arī kļūt par sākumizglītības skolotāju. Savukārt tie, kam ir jau augstākā izglītība noteiktās zinātnes nozarēs, varēs viena gada laikā darba vidē balstītās studijās iegūt arī skolotāja kvalifikāciju noteiktā mācību priekšmetā.

 

Vai līdz ar “Skola2030” pārmaiņu stāšanos spēkā esošajiem skolotājiem jāiegūst jauna izglītība jaunajās programmās?

Pašreizējiem skolotājiem nav jāiegūst jauna izglītība, bet gan jāpiedalās profesionālās pilnveides kursos. Esošie pedagogi savas kompetences varēs paaugstināt tālākizglītības ceļā atbilstoši mūsdienīgas kompetenču pieejas prasībām izglītības saturā.

 

Vai līdzšinējās pedagoģijas studiju programmas ir atzītas par nekvalitatīvām, ja jāveido jaunas?

Jauno programmu izveidi pieprasa jaunais izglītības mācību saturs un standarts.  Nepieciešamo izmaiņu apjoms bija ievērojami lielāks par iespējamajiem pārveidojumiem esošajās programmās. Līdz ar to top jaunas studiju programmas. Jaunveidojamo programmu saturs tiek strukturēts tā, lai atbilstu mūsdienīgas kompetenču pieejas prasībām, ļaujot nākamajiem skolotājiem apgūt nepieciešamo metodiku, lai strādātu kā jomu skolotāji, un vairāk pievērstu uzmanības caurviju kompetenču veicināšanai.

 

Kas notiks ar līdzšinējo Latvijas Universitātes izglītības zinātnes un pedagoģijas studiju programmu absolventiem? Vai to izglītība vairs nebūs "derīga"?

Ir un būs derīga. Visu līdzšinējo absolventu un visu strādājošo skolotāju izglītība, bez šaubām, IR un paliek spēkā. Iegūto kvalifikāciju neviens nevar atņemt, jo tā ir katra personiskā vērtība.

 

Kas notiks ar tiem Latvijas Universitātē studējošiem, kuri studē pašreizējās izglītības zinātnes un pedagoģijas studiju programmās?

Jāturpina studēt līdz programmas absolvēšanai: pašreizējās studiju programmas tiek saturiski mainītas un piemērotas jaunajām tendencēm un prasībām.

Jau tagad pašreizējās programmās pasniedzēji iekļauj svarīgāko jaunāko informāciju par izmaiņām mācību standartos un skaidro kompetenču pieejas būtību.

 

Kad sāksies uzņemšana jaunajās pedagoģijas studiju programmās?

Latvijas Universitātes vadībā pašreiz top piecas studiju programmas, kuru īstenošana un aprobācija sāksies 2020. gada rudenī, bet studiju virziena akreditācija iecerēta 2022. gadā.

 

Kur var uzzināt jaunāko informāciju par pārmaiņām pedagogu izglītības sistēmā?

Aktualitātēm par pārmaiņu procesu var sekot sociālo tīklu vietnes FACEBOOK lapā “Superskolotājs” . Par pārmaiņām izglītības zinātnes un pedagoģijas studiju programmu piedāvājumā Latvijas Universitātē aicinām sekot Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mājas lapā www.ppmf.lu.lv.

 

Studiju programmu izstrāde notiek pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas”,  Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana ietvaros. 

 

Dalīties