Kopīgi iepazīstoties ar topošajām jaunajām pedagoģijas studiju programmām, to saturisko virzienu, darba devēji un izglītības nozares eksperti atzīst tās par mūsdienu izglītības iestādēm aktuālām un nepieciešamām. Tā secināts 4. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notikušajā pieredzes apmaiņas pasākumā "Jauno pedagoģijas studiju programmu satura izstrādātāju tikšanās ar profesionālo organizāciju pārstāvjiem un darba devējiem".

Kopīgi izskatot jaunveidojamo bakalaura studiju programmu “Skolotājs”, tās veidotāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja Dr. paed. profesore Indra Odiņa atzīst, ka izskanēja bažas par daudzo kvalifikāciju izvēles iespēju plānošanas procesu, taču darba devējiem šis elastīgums patika, spriežot – jo daudzpusīgāks speciālists, jo labāk. Tāpat diskusijas dalībnieki izteica viedokli, ka studiju programmā jābūt spēcīgai speciālās izglītības komponentei. Notika arī diskusija par pamata, optimālo un augstāko pakāpi priekšmeta satura apguvē: iecerēts arī projekts skolu vadībai par skolotāja profesionālās kompetences vērtēšanas sistēmas izstrādi, kur direktoriem tiks izstrādāta karte, kā novērtēt skolotāja kompetenci mācīt attiecīgās pakāpes saturu.

Tikšanās laikā tika apspriesta jaunveidojamā maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes", īpaši akcentējot studiju programmas “īsajā”  modulī plānotās četras specializācijas - "Izglītības vadība” , "Skolotāju izglītība", "Cilvēka uzvedība un izglītība" un "Dažādība un iekļaušanās izglītībā". Kā informēja programmas koordinatore Latvijas Universitātes asociētā profesore Dita Nīmante, projekta ietvaros septiņu esošo maģistra studiju programmu vietā tiks veidotas divas jaunas, no kurām viena ir maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes".

Studiju programma ir Latvijai unikāla, jo to sadarbojoties veido četras augstskolas (Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola un Latvijas Universitāte), taču katra augstskola programmu licencēs savā augstskolā. Ar četrām specializācijām iepazīstināja Latvijas Universitātes profesore Indra Odiņa, docente Ieva Margeviča Grīnberga, profesore Ilze Ivanova un profesors Andrejs Geske. Visas četras specializācijas veidotas elastīgi, lai studentiem ir iespēja gan specializēties sev interesējošā jomā, gan apgūt arī citus interesējošus kursus. Klātesošie tika īsi iepazīstināti ar visām specializācijām - visās četrās specializācijās varēs studēt gan skolotāju kvalifikāciju ieguvušie, gan citi interesenti, papildinot savu profesionālo pedagoģisko, vadības un pētniecisko kompetenci. Profesionālo organizāciju pārstāvji un darba devēji, atbalstīja studiju programmā ietvertās četras specializācijas, norādot, ka tās ir mūsdienu izglītības  iestādēm aktuālas un nepieciešamas, kā arī vēl papildus rekomendēja vairākas tēmas, kas būtu iekļaujamas studiju programmā (piemēram, didaktisko mācību materiālu izstrāde, darbs bilingvālās klasēs u.c.).

Seminārā piedalījās arī partneraugstkolu pārstāvji, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte, kas diskusijā aktualizēja nepieciešamību pēc izstrādājamās maģistra studijas programmas satura unikalitātes katrā atsevišķajā augstskolā. Diskusijā iesaistījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Dace Jansone, kura uzsvēra visa ESF projekta mērķi - samazināt augstākās izglītības piedāvājuma sadrumstalotību un vienlaikus paaugstināt studiju kvalitāti, restartējot pedagoģijas studiju programmas.

Kā norāda Latvijas Universitātes docente Ieva Margeviča Grīnberga, semināra dalībnieki viennozīmīgi pozitīvi vērtēja izstrādāto otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu "Skolotājs”. Gan darba devēji, gan profesionālo organizāciju pārstāvji, gan mācībspēki sniedza ieteikumus par studiju programmas īstenošanu, diskutēja par profesionālās pilnveides mentoru nepieciešamību un mentoru darba atalogojumu.

Tikšanās mērķis bija informēt potenciālos darba devējus un profesionālās organizācijas  par  jaunveidojamajām pedagoģijas programmām, kritiski izvērtēt izstrādāto studiju programmu saturu, balstoties uz profesionālo organizāciju pārstāvju un darba devēju ieteikumiem un rekomendācijām.

Pieredzes apmaiņas seminārs tika organizēts sadarbībā ar Latvijas izglītības vadītāju asociāciju un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.

Pieredzes apmaiņas seminārs norisinājās projekta "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas”,  Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana ietvaros.

Dalīties