2018. gadā tika veikts pētījums par skolēnu morālo ieradumu veidošanos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu no visiem Latvijas reģioniem. Ziņojumu “Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļi” sagatavojis Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošais pētnieks Manuels Fernandezs.

Respondenti, tai skaitā, skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji un skolu vadītāji, aizpildīja starptautiski validētu anketu, kā arī dalījās ar savu viedokli par pētījuma jautājumiem brīvā formā. Viņu izteikumi satur vairāk nekā 13.000 vārdu (apmēram 45 lpp.). Respondentu iesaistīšanās kvalitāte šajā pētījumā norāda uz tā aktualitāti un nepieciešamību.

“Šis materiāls ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas izglītības sistēmā esošo viedokļu un vajadzību izpratnei skolēnu morālo ieradumu veidošanās jomā. Ziņojumā tiek piedāvāta vērtīga tēma personīgajām pārdomām un iespējas tās aktualizēšanai ģimenē, skolotāju sanāksmēs, skolu vadītāju semināros un izglītības politikas veidotāju diskusijās, kā arī akadēmiskajiem mācībspēkiem, kuri nodarbojas ar skolotāju tālākizglītību un topošo skolotāju sagatavošanu,” norāda ziņojuma autors Manuels Fernandezs.

Pētījums veikts Latvijas likumdošanā ietverto vadlīniju par tikumisko audzināšanu Latvijas skolās (15.07.2016. MK noteikumi Nr. 480) kontekstā, ņemot vērā arī aktuālā izglītības satura reformas projekta “Skola2030” pamatnostādnes.

Ziņojums sagatavots pēcdoktorantūras projekta “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)” ietvaros (projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071)

Ziņojums ikvienam interesentam pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498

 

 

Dalīties