Izglītības iestāžu pedagogiem no zināšanu nodošanas jātiecas uz skolēnu mācīšanās vadīšanu, kā mācīšanās rezultātu sekmējot lietpratību. Tā uzsvēra VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030)” mācību satura ekspertes Latvijas Universitātē notikušajā seminārā “Pilnveidotā mācību satura un pieejas uzsvari jaunajās pedagoģijas studiju programmās”, kas pulcēja jauno pedagoģijas studiju programmu izveidē iesaistītās partneraugstskolas.

Izglītības iestāžu pedagogiem no zināšanu nodošanas jātiecas uz skolēnu mācīšanās vadīšanu, kā mācīšanās rezultātu sekmējot lietpratību. Tā uzsvēra VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030)” mācību satura ekspertes Latvijas Universitātē notikušajā seminārā “Pilnveidotā mācību satura un pieejas uzsvari jaunajās pedagoģijas studiju programmās”, kas pulcēja jauno pedagoģijas studiju programmu izveidē iesaistītās partneraugstskolas.

Skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, PhD, izglītības iestādes darbiniekus kopīgi veidot skolu par mācīšanās organizāciju ar vīziju par visu skolēnu jēgpilnu iesaisti mācībās, izmantojot vietējo kopienu kā resursu un iespēju mācību satura un pieejas īstenošanai. Šai pieejā skolēns ir pētnieks un darītājs, kas pats konstruē zināšanas ar mērķtiecīgu un sistemātisku skolotāja atbalstu, turpretī skolotājs ir skolēna mācīšanās vadītājs, kas plāno, novēro, atbalsta, līdzdarbojas, virza.

Savukārt Latvijas Universitātes Starpnozaru inovāciju izglītības centra vadītāja un Skola2030 mācību satura izstrādes konsultante Dr. paed. Dace Namsone uzsvēra nepieciešamību pēc pārejas no gatavu zināšanu nodošanas un no atprasīšanas uz sarunu un situāciju analīzi, tādējādi rosinot un atbalstot skolēnus radīt sev jaunas zināšanas; no frontāla procesa uz skolēnu iesaisti un sadarbību; no zināšanu iegaumēšanas uz zināšanu lietošanu daudzveidīgās situācijās un kontekstos; no summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnu atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu, sekmējot mācīšanās apzinātību skolēnos.

Tāpat seminārā ekspertes ieskicēja mācību satura plānošanas principus jaunajā standartā un dalījās redzējumā par skolas darba organizāciju, plānojot un īstenojot pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

Semināru klātienē apmeklēja 60 dalībnieki no partneraugstskolām – no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Liepājas Universitātes, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas. Ikviens interesents to varēja vērot arī videotiešraidē. 

 Seminārs 2018. gada 4. decembrī norisinājās projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” ietvaros. 

Semināra videoieraksti:

·      “Akcenti mācību satura un pieejas īstenošanā”, stāsta Latvijas Universitātes Starpnozaru inovāciju izglītības centra vadītāja, "Skola2030" mācību satura izstrādes konsultante Dace Namsone: https://www.youtube.com/watch?v=5DFitjWMxUU&t=1705s

·      “Sistēmiska pieeja satura un pieejas īstenošanai skolā”, stāsta "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa: https://www.youtube.com/watch?v=YTHSPj4PzD4

Dalīties