Ko sagaidām 2020. gadā?

Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas mērķis ir nodrošināt programmas projektu īstenošanas atbilstību LU Stratēģiskajam plānam 2010.–2020. gadam, Attīstības stratēģijai 2016.–2020. gadam, Pedagogu izglītības attīstības plānam, Studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānam, kā arī programmas projektu aktivitāšu savstarpējo koordināciju, nepārklāšanos, sinerģiju, efektīvu programmas projektu finansējuma izmantošanu, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu, identificēt, novērst vai mazināt kopējos un katra atsevišķā projekta riskus un to ietekmi uz īstenošanu.

Programma sniegs tiešu ieguldījumu vismaz 80 dažāda līmeņa studiju programmu pilnveidē, izstrādē un uzlabošanā, vispārpielietojamo prasmju moduļu izstrādē dažādu līmeņu studējošajiem, vismaz 280 akadēmiskā personāla kompetenču celšanā, vismaz 100 vadības personāla kompetenču celšanā, vismaz 45 doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbībā, vismaz 65 viesmācībspēku iesaistē, projektu atbalsta centra izveidē, kvalitātes vadības sistēmas atjaunošanā, IT sistēmu pilnveidošanā un uzlabošanā.